Uluslar Arası Hakemli Akademik Online Dergi - International Refreed Academical Online Journal - مجلة علمية آكاديمية محكمة رقمية دولية

Yazım Kuralları

YAZIM KURALLARI VE SAYFA DÜZENİ

1. Dergiye gönderilecek yazılar:

   1.1. Microsoft Word formatında, Palatino Linotype stilinde 11 punto karakterli ve 1,5 satır aralığıyla, sayfanın sol ve üst kısmından 3,5’er cm., sağ ve altından 2,5’er cm. boşluk bırakılarak yazılmalı;

  1.2.Dipnotlar sayfa altına: 

       1.2.1.  Kitaplarda: Yazar adı, soyadı, eserin adı (bold olarak), basım yeri, yılı, sayfa numarası şeklinde;

      1.2.2.  Makalelerde: Yazar adı, soyadı, makale adı (tırnak içerisinde), yayınlandığı dergi (bold olarak), Yıl, Cilt, Sayı, sayfa numarası şeklinde,

      1.2.3.  Çeviri eserler: Yazar adı, soyadı, kitabın orijinal adı (bold olarak), parantez içerisinde kitabın çeviride verilmiş olan adı, çeviren, basım yeri, yılı, sayfa numarası şeklinde gösterilmelidir.

2. Türkçe makalelerde, en az 50 kelime olmak üzere İngilizce ya da Arapça özet ve 5’ten az olmamak üzere anahtar kelimeler verilmelidir.

3. Makaleler, Türkçe ve İngilizce ya da Arapça özetleri ve anahtar kelimelerle birlikte, çeviri ve sadeleştirmeler orijinal metinleriyle ve Türkçe özetleriyle birlikte (scan edilmiş olarak) editör e-postalarına ulaştırılmalıdır.

4. Makalelerin sonuna kaynakça eklenmelidir.

5. Arapça makalelerin kaynakçalarının latince de yazılmaları gerekir

6. Yayına kabul edilen makale yazarlarından en 750 kelimelik genişletilmiş İngilizce özet (Structured Abdtract) talep edilir.

 

 

Writing Rules and Page Layout

 

1. Articles to be sent to the journal:

1.1. Manuscripts should be written in Microsoft Word format, Palatino Linotype style with 11 font size and 1.5 line spacing, 3.5 cm from the top and left of the page, 2.5 cm from the right and bottom.

 1.2. Footnotes at the bottom of the page:

 1.2.1. In books: Author's name, surname, name of the work (as bold), place of publication, year, page number;

 

1.2.2. In articles: Author's name, surname, article name (in quotes), journal (in bold), Year, Volume, Issue, page number;

 1.2.3. In translated works: Author's name, surname, original name of the book (as bold), the name of the book given in translation, translator, place of publication, year and page number should be indicated in this way.

 2. In Turkish articles, an abstract of at least 50 words in English or Arabic and at least 5 keywords should be given.

 3. Articles, with abstract in Turkish and English or Arabic and keywords, translation and simplifications with original texts and Turkish abstracts (scanned) should be sent to editors e-mails.

 4. References should be added at the end of the articles.

 

5. References of Arabic articles must also be written in Latin

 6. Extended English abstracts of at least 750 words are requested from the authors of the accepted manuscript for the publication.


المقالات المراد إرسالها إلى المجلة:

  

 

TELIF HAKKI DÜZENLEMESI

Yazarlar ilk yayın hakkı dergide olacak biçimde çalışmalarının telif hakkını elllerinde bulundurabilirler. Alternatif olarak, açık erişimli arşivlere gönderme ve ticari olmayan kullanıma haklarını ellerinde tutarak, dergiye telif hakkını devrederler. Ek olarak, esnek telif hakkı lisansı örnekleri için Creative Commons sayfalarına başvurulabilir

 

GIZLILIK BEYANI

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmayacaktır.

 

Dergimiz İSNAD ATIF SİSTEMİni kullanmaktadır. 

İSNAD SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİLENMEK İÇİN

http://www.isnadsistemi.org/wp-content/uploads/2018/04/iSNAD-1.pdf

İSNAD kaynakça örneği:

Demir, Abdullah. “Mâtürîdî Âlimi Ebû İshâk Zâhid es-Saffâr'ın Kelâm Müdâfaası”. Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 20/1 (Haziran 2016): 445-502. 

BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...


 

                                                  Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 3.0 Yerelleştirilmemiş Lisansı ile lisanslanmıştır.